Θέλεις να μιλήσεις για το σχολείο σου;
Τι σου άφησε ως παρακαταθήκη στην ενήλικη ζωή σου
(αξίες, εμπειρίες, γνώσεις, συναισθήματα)