Αριστείδης Αθανασιάδης, απόφοιτος 2019

Αριστείδης Αθανασιάδης, απόφοιτος 2019, Νομική Αθήνας (18.60