Αριστείδης Κατσικέας, απόφοιτος 2022

Αριστείδης Κατσικέας, απόφοιτος 2022, φοιτητής στη Σχολή Ηλε